Gimnazjum nr 2 im. papieża Jana Pawła II
w Tomaszowie Lubelskim

OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie o zasadach rekrutacji do szkół średnich

 

  Zasady przeliczenia osiągnięć edukacyjnych na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz. 586):

1. Wynik egzaminu gimnazjalnego w procentach uzyskany z przedmiotów (§ 3 rozporządzenia):

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez współczynnik punktowy 0,2.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.

 

2. Oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły średniej jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału przelicza się w sposób następujący (§ 4 rozporządzenia)

 • celujący               – 18 pkt
 • bardzo dobry       – 17 pkt
 • dobry                   – 14 pkt
 • dostateczny        –   8 pkt
 • dopuszczający    –   2 pk2

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 72.

 

3.  Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. (§ 5 rozporządzenia)

 

4.  Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień,

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
  – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 5 punktów;

2)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – przyznaje się 3 punkty;

3)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
  – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
  – przyznaje się 7punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 3 punkty;

4)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. ustawy:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – przyznaje się 2 punkty;

5)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu , wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym żę maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. (§ 6 rozporządzenia)

 

5.  W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się do trzech punktów – maksymalnie 3 punkty. (§ 7 rozporządzenia).

 

 

Ogłoszenie o konkursie literackim "Moja rodzina w Niepodległej"

  

  Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Moja rodzina w Niepodległej”.

Każda rodzina ma swoje dzieje, ciekawe lub trudne historie. Poproście starszych o rodzinne opowieści, odnajdźcie w zakamarkach pamięci historie dziadków opowiadane, gdy byliście dziećmi, zapiszcie je i nadajcie im literacką formę. Może warto utrwalić na papierze to, co przeżyli przodkowie, może także Wasza codzienność jest warta uwagi...

Weźcie udział w konkursie organizowanym pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk i Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu, list do nauczycieli i metryczki dla uczestników.

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pdf

List do nauczycieli pdf

metryczka dla ucznia pdf

metryczka dla dorosłego pdf

 

 

Ogłoszenie o projektach edukacyjnych

 

  Przypominamy uczniom klas drugich, że w bieżącym roku szkolnym mają obowiązek zrealizować projekt edukacyjny. Poniżej zamieszczamy tabelkę z tematami projektów i nazwiskami ich opiekunów. Prosimy, by drugoklasiści wybrali projekt do realizacji i zglosili się do odpowiednich nauczycieli.

 

Propozycje tematów projektów edukacyjnych

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook